Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HOLMRIS B8 benævnes herefter HB8 Efterfølgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, såfremt de ikke specifikt er ændret gennem en skriftlig aftale parterne imellem.

TILBUD

Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdato.

ORDREN

Ordren er først endelig accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse foreligger. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem det aftalte og den fremsendte ordrebekræftelse, bedes dette meddelt HB8 indenfor 3 arbejdsdage, i modsat fald er det i ordrebekræftelsen anførte gældende.

PRISER

Alle priser er i danske kroner excl. moms med mindre andet er angivet. Priserne er faste i aftale/tilbudsperioden, dog tages der forbehold for prisændringer som følge af væsentlige ændringer i told, skat, afgifter, samt evt. ændringer i valutakurser, råvarepriser m.m.

BETALINGSBETINGELSER

8 dage netto kontant med mindre andet fremgår af ordrebekræftelse og faktura. Ved ordrer over kr. 250.000,- faktureres 1/3 ved ordreafgivelse, 1/3 ved produktionsopstart og 1/3 ved levering. Ved overtrædelse af aftalte betalingsbetingelser beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned af forfaldent beløb samt et gebyr på kr. 100,- pr. rykker. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod HB8 og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

EJENDOMSFORBEHOLD

HB8 forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt. Tilbud, tegninger og andet forbliver HB8s ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt. Disse må ikke uden HB8s accept bringes til tredjemands viden.

RÅDGIVNING

HB8s indretningsarkitekter yder selvstændig indretningsrådgivning udover de tegninger der er indeholdt i tilbuddet. For denne rådgivning og service faktureres kr. 795,- pr. time.

LEVERINGSBETINGELSER

Levering til Grønland, Færøerne og øer uden fast broforbindelse efter nærmere aftale.

MONTAGE

For aflæsning, indtransport og montage påregnes 4,5% af det samlede fakturabeløb. Væg- og loftsmontage foretaget af HB8s montører faktureres ud fra en timeløn på kr. 495,- pr. montørtime i tidsrummet kl. 07:00-18:00 på hverdage. I tilfælde af et ønske om montage uden for dette tidsrum tillægges kr. 342,- pr. montørtime.

LEVERINGSTIDER

Leveringstid angives på ordrebekræftelsen. Delleverancer kan finde sted. I tilfælde hvor delleverance er på kundens foranledning tillægges et gebyr på kr. 567,- excl. moms pr. delleverance. HB8 påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i forbindelse med eventuel overskridelse af leveringstiderne, og en overskridelse af leveringstiderne berettiger ikke køber til at annullere ordren. Såfremt en bekræftet levering rykkes på købers foranledning, forbeholder HB8 sig retten til at fakturere ordrebeløbet på det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.

ADGANGSFORHOLD

Køber forpligter sig til at tilfartsveje, gange, elevatorer m.v. er tilgængelige og lokalerne ryddet for eksisterende møblement, således at leverancen kan foretages uhindret. Er forholdene i en sådan grad at det medfører ekstra tidsforbrug, faktureres dette til en timesats på kr. 495,- pr. påbegyndt time i tidsrummet kl. 07:00-17:00 i hverdage, og med et yderligere tillæg på kr. 342,- pr. påbegyndt time udenfor dette tidsrum.

MILJØTILLÆG

Ved fakturering tillægges et miljøtillæg på 1,84% af fakturabeløbet. Dette dækker de reelle omkostninger ved håndtering og bortskaffelse af emballage og affald på miljømæssigt forsvarlig måde, således at der sikres optimal genanvendelse af emballage og affald m.v.

RETURNERING

Da alle varer er specielt fremstillet til den enkelte ordre, kan varer som udgangspunkt ikke returneres. I særlige tilfælde kan der efter forudgående aftale foretages returnering af standardvarer mod et gebyr på minimum 20% af produktets vejledende udsalgspris.

REKLAMATIONER

Eventuelle reklamationer skal skriftlig fremsættes senest 5 dage fra varens modtagelse. Hvor møbler er fremstillet af naturmaterialer, kan der opstå nuance og strukturforskelle i finer og træoverflader, hvilket er naturligt og derfor må accepteres af køber.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Et eventuelt erstatningskrav overfor HB8 kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. HB8 hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab opstået som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

GARANTI

HB8 yder fra fakturadato 6 mdr. garanti iflg. købeloven samt 2 års reklamationsret på fabrikations‐ og materialefejl. Denne garanti dækker ikke slidtage. Såfremt en producent yder en garanti ud over 6 måneder eller udover 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl, er denne udvidede garanti gældende. HB8 frasiger sig ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug/behandling eller uagtsom brug/behandling af leverede varer.

PRODUKTANSVAR

HB8 er kun ansvarlig for eventuelle person- og tingsskader i det omfang det kan dokumenteres, at de pågældende skader er forårsaget af HB8 ved grov uagtsomhed. HB8 kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab og andre indirekte tab, der kan henføres til et eventuelt produktansvar. HB8s samlede ansvar for person- og tingsskader er begrænset til kr. 10.000.000,-. Såfremt HB8 måtte blive pålagt et eventuelt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde HB8 skadesløs, i det omfang kravet måtte overstige den nævnte beløbsgrænse.

FORCE MAJEURE

I tilfælde af, at HB8 er helt eller delvist afskåret fra at opfylde sine forpligtelser over for kunden som følge af force majeure eller andre udefra kommende omstændigheder, som HB8 ikke bærer ansvaret for, såsom krig og oprørslignende tilstande, strejke, lock-out og andre typer af arbejdsretlige konflikter, brand og stormflod, mangel på arbejdskraft, materialer og brændstof, vareknaphed, transportvanskeligheder, regeringsindgreb, valutarestriktioner og forsinkelser eller leveringssvigt fra underleverandører og andre tilsvarende forhold, kan HB8 ikke gøres ansvarlig for tab, det være sig direkte eller indirekte tab, som kunden og/eller tredjemand måtte lide i den anledning. De nævnte forhold berettiger i øvrigt HB8 til vederlagsfrit at ophæve enhver aftale og/eller annullere enhver ordre, der er omfattet af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Hvis mængden af de varer, der indgår i en given ordre reduceres i den forbindelse, er køberen forpligtet til at aftage det kvantum varer, som HB8 er i stand til at levere. Betalingen herfor fastsættes i givet fald til en forholdsmæssig andel af den oprindeligt aftalte købesum.